Warszawski Zarząd Zieleni nie spoczywa na laurach – projekt “Szuwar Warszawski” w fazie przygotowań

Zarząd Zieleni nie szczędzi środków ani energii na poprawę warunków znajdujących się w miejskiej przestrzeni roślin. Nowe tereny zielone, Warszawska Karta Praw Drzew, ekologiczne rozwiązania w intensywnie funkcjonującej stolicy to już stałe zjawisko. Teraz nadeszła pora, by większą uwagą obdarzyć ptaki, płazy, a także inne gatunki, które jeszcze w Warszawie można zobaczyć.

Walka o wodne ekosystemy w stolicy

Realizację projektu pod nazwą Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy miasto rozpoczęło już w roku 2020. W jego skład wchodzą liczne inicjatywy proekologiczne. Wśród nich znajdziemy takie działania jak budowa zastawek zatrzymujących wodę, eliminacja roślinnych gatunków inwazyjnych, czy tworzenie nowych miejsc lęgowych. W ramach projektu podejmowane są także prace, których celem jest tworzenie nowych stref szuwarowych. Od tego punku wzięła się potoczna, robocza nazwa przedsięwzięcia – Szuwar Warszawski.

Stolica przyjazna dla wszystkich mieszkańców

W obranej przez Zarząd Zieleni koncepcji chodzi o stworzenie warunków, które pozwolą na bezpieczny rozwój flory i fauny. Dlatego też jeden z punktów, który będzie miał znaczący wpływ na realizację założeń projektu Szuwar Warszawski, mówi o konieczności podjęcia działań na rzecz przywrócenia naturalnego stanu zlokalizowanym w stolicy zbiornikom i ciekom wodnym. Będzie to już ostatni, ale nie najmniej ważny etap całego przedsięwzięcia. Jego realizację zaplanowano na rok 2022. Jak mówią przedstawiciele warszawskiego oddziału Zarządu Zieleni, chodzi przede wszystkim o zwiększenie populacji płazów, których stopniowe zanikanie to wyraźny sygnał postępującej degradacji ekologicznej na obszarze miasta.

Działania na rzecz zwierząt prowadzone są od dawna

Realizowane obecnie w stolicy projekty opierają się na dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pierwszy etap przedsięwzięcia miał na celu ochronę ptaków związanych z Wisłą i z jej rejonem. Wówczas to na Jeziorze Powsinkowskim w Wilanowie zainstalowano 20 platform lęgowych. Dzięki temu udało się utrzymać populację rzadkiego i objętego ochroną na terenie Unii Europejskiej ptaka – rybitwy czarnej. Jak informowali urzędnicy, w tej okolicy pojawiły się również mewy śmieszki i perkozy dwuczube.

Inny przykład działań urzędników to porośnięta roślinnością platforma, zlokalizowana na Kanale Piaseczyńskim w Parku Agrykola. Przez cały rok różne gatunki zwierząt mogą wykorzystywać ten obszar w celach spoczynkowych, a także jako miejsce do żerowania i rozrodu.