Warszawa przeznacza 8 mln zł na usuwanie niebezpiecznych odpadów z Targówka

Rafał Trzaskowski, prezydent miasta Warszawa, podjął decyzję o alokacji funduszy na neutralizację szkodliwych odpadów zgromadzonych na terenie dzielnicy Targówek. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stołeczny urząd miasta, dedykowane do tego celu środki finansowe wyniosą blisko 8 milionów złotych i będą pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Zgromadzone odpady, które stanowią zagrożenie dla środowiska, są przechowywane w pojemnikach na prywatnej działce usytuowanej przy ulicy Odrowąża. Jak wyjaśnił ratusz, już dwa lata temu, w 2019 roku, lokalna administracja nakazała właścicielom firmy, by usunęli te odpady. Niestety, podejmowane wówczas kroki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – wszelkie próby nawiązania kontaktu z przedstawicielami firmy zakończyły się niepowodzeniem. Dodatkowo, prokuratura rejonowa Warszawa Praga-Północ umorzyła postępowanie przeciwko nieustalonej jeszcze osobie odpowiedzialnej za ten stan rzeczy. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poparł decyzję o usunięciu odpadów z terenu na Targówku, a lokalne władze zdobyły aprobatę od odpowiednich instytucji w tej sprawie.

Jak podkreślił stołeczny ratusz, do chwili obecnej nie udało się ustalić osób odpowiedzialnych za przetransportowanie i składowanie niebezpiecznych odpadów na Targówku. Aktualnie działka przy ulicy Odrowąża jest stale monitorowana przez służby dzielnicy.

Przedstawiciele ratusza wyjaśnili, że obszar został dodatkowo oznakowany i ogrodzenie zostało dodatkowo zabezpieczone. Ponieważ pojemniki przechowujące odpady ulegają stopniowej degradacji w ciągu czasu, istnieje ryzyko skażenia okolicznego terenu oraz wód gruntowych. Z tego powodu konieczne jest natychmiastowe usunięcie i utylizacja odpadów przez specjalistyczną firmę.

Na terenie stolicy funkcjonuje kilkanaście miejsc, które można określić mianem dzikich wysypisk. Jednakże, według informacji przekazanych przez ratusz, żadne z nich nie służy do składowania odpadów niebezpiecznych. Władze planują systematyczne likwidowanie tych miejsc przez odpowiednie jednostki administracyjne miasta.