Wszystko, co musisz wiedzieć o akcie notarialnym

Akt notarialny to specyficzny dokument o szczególnej formie określonej przez prawo. Jest wymagany w niektórych czynnościach i nadaje im ważność oraz skuteczność.

Czym jest akt notarialny i w jakiej formie musi zostać sporządzony?

Definicja aktu notarialnego nie została określona w kodeksie cywilnym, ani też jej dopuszczalne formy. Natomiast ustawa z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie wskazuje, że akt notarialny jest dokumentem urzędowym potwierdzającym wyrażenie woli, sporządzanym gdy wymaga tego prawo lub zgodnie z wolą stron aktu. Forma aktu notarialnego jest wymagana, żeby zachować ważność niektórych podejmowanych przez strony czynności prawnych oraz bezpieczeństwo obrotu prawnego. Chociaż nie została jednoznacznie zdefiniowana forma, jaką ma przyjmować akt notarialny, muszą zostać w nim wykluczone wszystkie niejasności. Istotnym momentem jest także chwila odczytania aktu notarialnego, ponieważ wtedy jeszcze strony mogą wnieść zastrzeżenia co do treści, by na pewno odzwierciedlała ona wolę stron aktu.

Kto może sporządzić akt notarialny?

Akt notarialny, co do zasady, może zostać sporządzony jedynie przez osobę zaufania publicznego, jaką jest notariusz. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, gdy polski konsul, zgodnie z ustawą o funkcjach konsulów RP, może podjąć się tego zadania. Jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że uzyska on pisemne upoważnienie od ministra sprawiedliwości, które zostanie wydane na wniosek ministra spraw zagranicznych.

Czynności wymagające aktu notarialnego

Pewne czynności wymagają aktu notarialnego i jest to niezbędne, by były one ważne prawnie. Wśród nich można wymienić:

  • pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności, co do której wymaga się formy aktu notarialnego np. sprzedaż nieruchomości,
  • przedłużenie użytkowania wieczystego,
  • umowa zrzeczenia się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego,
  • umowa spółki komandytowo-akcyjnej,
  • statut spółki akcyjnej
  • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

i inne. Konieczność sporządzenia aktu notarialnego jest określona prawnie, np. w kodeksie cywilnym, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, czy kodeksie spółek handlowych.

Żeby dowiedzieć się więcej, czy dany rodzaj umowy wymaga sporządzenia aktu notarialnego bądź skonsultować postanowienia mające zostać zawarte w akcie notarialnym, dobrze jest udać się do dobrego notariusza. W woj. mazowieckim warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej, gdzie osobą zaufania publicznego jest Magdalena Korobowicz – notariusz Warszawa. Z pomocą tak doświadczonego notariusza można zrealizować wszystkie czynności notarialne.

Artykuł powstał we współpracy z Agencją Interaktywną Agave.pl